Do biegu, gotowi, Dobry Start!

Dobry Start to świadczenie w wysokości 300,00 zł przyznawane dla dzieci uczących się w szkołach (chodzi o szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Szkołą jest także szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Świadczenie przysługuje raz w roku i jest wypłacane na wniosek osoby, pod której opieką dziecko pozostaje.

Otrzymanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodu. Świadczenie jest zwolnione od podatku, nie podlega także wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Co istotne, świadczenie nie podlega egzekucji.

Komu przysługuje?

Co do zasady, świadczenie przysługuje na każde dziecko realizujące obowiązek szkolny w wieku od 7. do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 lat.

Świadczenie przysługuje także do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje również w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenie może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem banku (bankowość elektroniczna).

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpoczęło się w dniu 1 sierpnia i potrwa do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie do dnia 30 września, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.

Jeśli wniosek zostanie złożony po dniu 31 sierpnia, gmina będzie miała dwa miesiące na jego rozpoznanie i wypłatę świadczenia.

Decyzje administracyjne będą wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

Miejscem składania i realizacji wniosków będą te  same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. (Gminne Ośrodki pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – w przypadku rodzin zastępczych).

Pamiętaj !!!

Informacje składane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczeń na podstawie programu Dobry Start są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przedstawiający informacje jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna:

  • Art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U. 2018 poz. 1061).

Dodano: 19.08.2018, do Aktualności